Mandag 8. oktober ble forslaget til Statsbudsjettet for 2019 lagt frem. Danseinformasjonen har dykket inn i budsjettet og hentet ut de forslagene som klarest angår dansefeltet. Det er tre av Kulturdepartementets hovedprioriteringer innen kunst og kultur som har direkte betydning for dansekunsten.


Av Randi Urdal

Styrking av Norsk kulturfond rettet mot det frie scenekunstfeltetsb2019

Bevilgningen til scenekunst i Norsk kulturfond (post 55, kapittel 320) foreslås styrket slik at tilskuddssystemet rettet mot det frie scenekunstfeltet kan videreutvikles. Økningen skal styrke Norsk kulturfonds muligheter til å ivareta etablerte scenekunstkompanier, samtidig som nye grupper kan komme til. Regjeringen anerkjenner de etablerte scenekunstgruppenes behov for langsiktighet både når det gjelder produksjonsmuligheter, visningsmuligheter, forvaltning og økonomi. Det er et særlig behov for å styrke Norsk kulturfonds muligheter til å ivareta etablerte kompanier med en kombinasjon av høy kunstnerisk kvalitet, lang erfaring, internasjonalt nedslagsfelt og høy etterspørsel, samtidig som nye grupper kan komme til. Bevilgningen på posten er foreslått økt med 7 mill. kroner, slik at tilskuddssystemet rettet mot det frie scenekunstfeltet kan videreutvikles i tråd med den kunstneriske og organisatoriske utviklingen i feltet.

Budsjettforslaget nevner ingen kompanier med navn, og selv om økningen er positiv, er ikke 7 millioner stort når man vet at flere at de etablerte kompaniene i basisfinansieringsordningen har nådd eller snart når 12-årsgrensen. Kulturdepartementet har med dette forslaget ikke tatt ansvar for de frie, men veletablerte gruppene, men heller skjøvet ansvaret over på Kulturrådet.

 

Styrke infrastrukturen i det frie feltet gjennom de programmerende scenene

For å styrke infrastrukturen i det frie scenekunstfeltet foreslår Kulturdepartementet å øke tilskuddet til de programmerende scenene med til sammen 4 mill. kroner, hvorav 1,5 mill. kroner til BIT Teatergarasjen, 2 mill. kroner til Teaterhuset Avant Garden og 0,5 mill. kroner til Black Box Teater for å skape og vise kunst til et bredere publikum.

Teaterhuset Avant Garden har også har fått et tilsagn på 7,5 millioner kroner, som skal gå til å dekke sceneteknisk infrastruktur i det nye scenekunsthuset. Rosendal i Trondheim bygges om til å bli en ny scenekunstarena hvor Teaterhuset Avant Garden vil ha sin nye lokalisering. Huset vil inneholde to scener og en prøvesal, publikumsservering, samt kontorer for Teaterhuset Avant garden og DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

 

Dansenett Norge får økning og foreslås som varig tiltak

Regjeringen foreslår 6 millioner kroner til en varig etablering av turnénettverket Dansenett Norge. Nettverket består av mange av de viktigste aktørene for visning av samtidig dansekunst, og målet er å gjøre norsk og internasjonal samtidsdans tilgjengelig for et stort publikum i hele landet.

Dansens Hus mottok 3 mill. kroner i 2017 fra spillemiddeloverskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål for å etablere turnénettverket Dansenett Norge. Posten er med nåværende budsjettforslag foreslått økt med 6 mill. kroner til å etablere helårsdrift av turnénettverket.

 

Post 78 – videreføring med kronejustering

Bortsett fra disse prioriteringene videreføres tiltakene under 78-posten med kronejustering for realvekst. Her finner vi blant andre Danseinformasjonen, Danse- og teatersentrum, PRODA profesjonell dansetrening og Skuespiller og danseralliansen.

Gledelig er det at Balansekunst, foreningen som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, blir foreslått med 1,5 millioner i budsjettet på post 78.