Har du fått med deg Kunstnernettverkets Kunsteropprop med Munch-masker forrige uke? Har du sett forslaget om å endre oppnevningsretten til stipendkomiteene, uten helt å skjønne helt hva det innebærer? Danseinformasjonen gir deg en liten innføring og håper det blir klarere.

Kunstnernettverket, som samler 20 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge, deriblant Norske Dansekunstnere, står bak Kunstneroppropet. Torsdag 26. oktober ble det holdt en markering foran Stortinget, hvor følgende krav ble satt frem:

1: Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene
2: Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge, som alltid før, hos kunstnerne selv
3: Generell styrking av Norsk Kulturfond
4: Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme

Særlig den foreslåtte endringen med oppnevningsretten til stipendkomiteene har vakt sterke reaksjoner. Dagbladet skriver om dette på lederplass 30. oktober, og støtter kunstnerne. Innlegg i Dagsavisen kan leses her.

Utvalget for Statens kunstnerstipend, med sine fem representanter, støtter imidlertid endringen, og mener at endringen ikke har særlig betydning i praksis. Les deres uttalelse her.

Dette er ikke like lett å forstå, så vi forsøker oss med en liten forklaring:

Utvalget for Statens kunstnerstipend tildeler stipendmidler til kunstnere basert på en innstilling fra de 24 sakkyndige komiteene som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Frem til nå har altså kunstnerorganisasjonene – i dansefeltet Norske Dansekunstnere – bestemt hvem som skal sitte i stipendkomiteen for dansekunstnere.

I det nye forslaget som er lagt frem endres dette, slik at det er Utvalget for Statens kunstnerstipend som selv skal oppnevne komitémedlemmene, etter innstilling fra kunstnerorganisasjonene. Argumentene for endringen er at komiteene skal være uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Det kan virke som en liten sak, men det er en fundamental forskjell på innstillingsrett og oppnevningsrett. Med oppnevningsrett har man kontroll på oppnevningene og den faglige sammensetningen av komiteene, mens med innstillingsrett har Utvalget det siste ordet, og innstillingen fra kunstnerorganisasjonene kan i prinsippet vrakes.

Utvalget for Statens kunstnerstipend består av fem representanter, hvorav tre er oppnevnt av Kulturdepartementet og to innstilles av kunstnerorganisasjonene gjennom Kunstnernettverket.

Årsaken til endringen er omtalt som demokratiserende da det åpner opp for uorganiserte å sitte i stipendkomiteene, men man må samtidig innse at forslaget gir større makt til Kulturrådet og Kulturdepartementet og mindre makt til kunstnerne selv. I Kunstnernettverkets 20 organisasjoner er 29 000 kunstnere organisert, og på den måten kan man si at 29 000 kunstnere er med på å oppnevne stipendkomitémedlemmer i dagens ordning, mens i ytterste konsekvens kan den nye ordningen som er foreslått føre til at politisk ledelse i Kulturdepartementet bestemmer hvem som skal sitte i de enkelte stipendkomiteene.

Det er også interessant å påpeke at Utredningen av Statens kunstnerstipend selv uttaler at tallene som foreligger indikerer at uorganiserte kunstnere ikke er underrepresentert i tildelingene. Det har altså ikke vært slik at uorganiserte kunstnere ikke får stipend. Utvalget for Statens kunstnerstipend skriver også at det synes som at kunstnernes medbestemmelsesrett har bidratt til et gjensidig tillitsforhold mellom komitémedlemmer og søkere.

Alle institusjoner, støtteordninger og forskrifter har behov for gjennomganger og evalueringer med ujevne mellomrom, men dette nye forslaget uttrykker en mistillit til at stipendkomitémedlemmer utnevnt av kunstorganisasjonene gjør en grundig og god jobb. Det er ikke sikkert endringen vil ha store konsekvenser i praksis, men den kan få det, da den rokker ved sentrale prinsipper som medbestemmelsesrett og fagfellevurdering.

Det er viktig å påpeke at det i flere komiteer har sittet uorganiserte kunstnere, og at Kunstnernettverket stiller seg positiv til forslaget om at uorganiserte kunstnere også er valgbare, men påpeker at utnevningen må skje på bakgrunn av kunstfaglig kompetanse.

Les Kunstnernettverkets kommentarer til Utredning av Statens kunstnerstipend.