Når Dans i Skolen (DiS) arrangerer den nasjonale danseaksjonen «En annen dans» 28.april, feirer vi UNESCO sin internasjonale Dansens Dag. Her skaper dansen også et møte mellom kunstnerpedagogen, allmennlæreren og eleven. Med aksjonen ønsker vi å synliggjøre dans som kompetansemål i skolen og som en viktig del av den kommende fagfornyelsen i de praktisk-estetiske fagene.

 

Tekst: Dans i Skolen: Halldis Folkedal (styreleder) Corinne Lyche Campos (nestleder), Anette Sture Iversen (Daglig leder/fagkonsulent), Dans i Skolen

Dans som tverrfaglig tema og immateriell kulturarv
I høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet til læreplanens nye Overordnet del – verdier og prinsipper, inngår kultur, identitet og mangfold som viktige dimensjoner. Her skal elevene få kunnskaper som skal styrke deres identitetsutvikling og kulturelle forståelse, skape felles kulturelle referanser, og respekt og toleranse for ulikhet. Skolen skal også motivere elevene til «å skape og til å vise engasjement og utforskertrang». I den forbindelse bør dans og bevegelse fremmes som en viktig del av elevens kunnskapsgrunnlag, men kan og inngå når vi skal finne løsninger på tverrfaglige temaer som folkehelse og livsmestring, demokrati og bærekraftig utvikling. For dans er like mye en kunstform som en kroppskultur, en sosial møteplass, og en bærer av tradisjoner, i tillegg til at det gjennom dansen skjer utforskning, eksperimentering og nyskaping.

De som kjenner til historikken om dans som fag i skolen vil vite at det ble introdusert allerede i 1939, og består i dag av flere kompetansemål som ligger innunder fagene musikk og kroppsøving, samt valgfaget sal og scene. Samtidig med at UNESCO sin årlige, internasjonale feiring av dans den 29.april kan minne oss på at dans som immateriell kulturarv stadig er i bevegelse, og skaper bevegelse, vet vi at det i dansen og gjennom dansen møtes folkelige og urbane danseformer, samtidige og klassiske dansetradisjoner, og ikke minst dans og ny teknologi/nye medier.  Dansefaget i dag gjør bruk av et rikt spenn av metodiske innfallsvinkler, hvilket gjør dans godt egnet til å inngå i tverrfaglige temaer. Det betyr ikke det samme som at faget ikke har egenverdi.

Samarbeid mellom kultursektor og utdanningssektor
Gjennom den nyopprettede Kulturtankens mandat om at barn og unge skal få møte profesjonell kunst og få utfordre sin kreativitet, signaliseres det samtidig et ønske om å forankre Den Kulturelle Skolesekken bedre i skolen. Parallelt med den pågående organisasjonsbyggingen av Kulturtanken starter arbeidet med revidering av grunnskolens læreplaner i fag.

I Kunnskapsløftet i St. Meld. 28 er det uttrykt behov for fagfornyelse i alle fag og å styrke de praktisk-estetiske fagene. Som del av fagfornyelsen inngår en tydeliggjøring av fagenes egenart, kjerneelementer og progresjon. Vi håper at et generelt sterkere samarbeid mellom kultursektor og utdanningssektor vil gi elevene større utbytte i møte og arbeid med kunst- og kultur, gjennom DKS og i de praktisk-estetiske fagene i skolen. Derfor er vi spente på hvordan Kunnskapsdepartementet tenker å sikre at disse fagene gis bedre rammebetingelser?

Kunstnerpedagogen i skolens delings- og læringskultur
Vi erfarer at kunst og kultur i skolen både er et spørsmål om kompetansekrav for lærere og om kunstfeltets tilnærming til skolen. Å tilrettelegge for at kunstnerpedagogen deler sin kunnskap i skolen, er å gi elevene variasjonsmuligheter i å nå kompetansemålene og samtidig lærere og elever nærhet til et utøvende praksisfelt. Det er en måte å skape en god delings- og læringskultur på tvers av profesjonsfellesskap. Slik skapes etter vårt syn et grunnlag for god skoleutvikling.


Når elevene danser på danseaksjonen «En annen dans» den 28.april, vil de aktuelle skolene få oppleve et møte mellom kunstnerpedagogen, allmennlæreren og elevene. Elevene vil få anledning til å utforske og erfare noen av dansefagets mange muligheter gjennom arbeid som fokuserer på samhandling, demokrati, sansning, kreativitet, utforsking og bevegelsesglede. Læreren vil få faglig påfyll når det gjelder innhold og metoder i faget. Og kunstnerpedagogen får utøvd sin faglighet i skolesammenheng. Vi håper og tror at dette blir verdifull erfaring for alle involverte.

Gratulerer med Dansens Dag!